POROTA 2015

 

Členmi tohtoročnej medzinárodnej poroty sú:

MARLIES BREUSS (HOLODECK Architects – A)
DUŠAN BURAN (SVK)

LUKÁŠ KORDÍK (gutgut – SVK)

ŠTEFAN MORAVČÍK (SK)
ANTONÍN NOVÁK (DRNH – CZ)
OSAMU OKAMURA (CZ)
ROMAN RUTKOWSKI (Roman Rutkowski Architects – PL)

 

Foto mb

Marlies Breuss, Arch. DI. M.Arch. (architektka, Rakúsko)

Študovala klavír a kompozíciu, absolvovala architektúru na Technickej univerzite vo Viedni a postgraduálny master program na Southern California Institute of Architecture of Los Angeles (SCI Arc, M.Arch. II). V rokoch 1995 až 2001 pôsobila ako odborná asistentka na Ústave bytovej výstavby a dizajnu Technickej univerzity vo Viedni. Má za sebou workshopy v Turíne a Paríži a od roku 1996 je lektorkou na Technickej univerzite vo Viedni. Vystavovala v Buenos Aires, Petrohrade, Ríme, Helsinkách, Šanghaji, Paríži, Miláne, Pärnu, na Kréte, v Bratislave, Bukurešti, Tel Avive, Tchaj-pej, Ľubľane, Záhrebe, Krakove, Prahe, New Yorku… Marlies sa intenzívne venuje aj prednáškovej činnosti. Medzi jej najvýznamnejšie diela patria: ’embassy bangkok’ Rakúske veľvyslanectvo v Bangkoku / Thajsko; ‘wirtschaftspark breitensee’ kreatívny cluster, ‘breitensee studios’ ateliéry, ‘urban topos’ bytový dom, ‘urban reflections’ podkrovný byt, ‘roof transformations’ podkrovný byt /všetko vo Viedni/; ’22tops’ bytový dom vo Wolfsbergu / Rakúsko a ‘zhengzhou quarter’ bytový dom v Zhengzhou/ v Číne.

 

foto buran

Mgr. Dušan Buran Dr. phil. (kurátor, Slovenská republika)

Absolvoval štúdium Dejín umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Mgr. 1992) a doktorandské štúdium na Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). V súčasnosti pracuje ako kurátor zbierky gotického umenia a zároveň ako vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Je predsedom Slovenského národného komitétu Medzinárodnej rady múzeí (ICOM). Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne tiež umeniu a architektúre 20. a 21. storočia či otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti. Bol editorom knihy Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika a kurátorom rovnomennej výstavy v SNG Bratislava (2003/2004), je autorom a spoluautorom niekoľkých výstavných projektov doma aj v zahraničí, naposledy D´or et de feu. Art au fin du Moyen Age en Slovaquie (Musée de Cluny Paris 2010/2011); Krv (SNG Bratislava 2011/2012); Umenie a príroda stredovekej Európy (SNM Bratislavský hrad 2013/2014); Nestála expozícia SNG (SNG Bratislava 2014), ako aj mnohých článkov v domácej i zahraničnej odbornej tlači (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Česká republika).

 

foto kordik

Ing. arch. Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika)

Architekt a urbanista absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a ročné štúdium na EA Lyon vo Francúzsku. Je spoluzakladateľom ateliéru GutGut, ktorý od roku 2007 úspešne pôsobí na domácej aj zahraničnej architektonickej scéne. Popri práci vo vlastnom ateliéri pôsobil ako asistent Jána Studeného v ateliéri III A3 na Katedre architektonickej tvorby VŠVU a ako hosťujúci pedagóg na FASTU v Bratislave. Spoluzakladal OFCA (Office for collaborative architects), ktorý napomáha výmene vedomostí v rámci neformálnej profesionálnej komunity ako pokračovanie stretnutia v rámci výskumného projektu City Vision Europe. O svojej práci prednáša doma i v zahraničí. K jeho známym realizáciám, ktoré nesú pečiatku architektonického ateliéru GutGut, patrí bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote alebo päťchaty pri Seneckých jazerách.

 

foto Stefan Moravcik CB

Ing. arch. Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika)

Po ukončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave pôsobil v Slovenskej akadémii vied na Ústave stavebníctva a architektúry v Bratislave, neskôr na Inštitúte urbanizmu a územného plánovania v Banskej Bystrici. V roku 1991 založil vlastný architektonicko-urbanistický ateliér, kde pôsobí dodnes a venuje sa mnohým významným architektonickým projektom i urbanistickej a územnoplánovacej problematike. Získal viaceré významné ocenenia: je dvojnásobným laureátom Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR, laureátom Národnej ceny za architektúru – Ceny Dušana Jurkoviča a podarilo sa mu získať i nomináciu na Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru – Mies Van Der Rohe Award. Okrem vlastnej architektonickej činnosti sa venuje aj publikačnej a vydavateľskej činnosti.

 

foto novotny

Doc. Ing. arch. Antonín Novák (architekt, Česká republika)

Po ukončení gymnázia bol v roku 1981 prijatý na Fakultu architektúry VUT Brno. Štúdium obhájil diplomovou prácou na Katedre občianskych stavieb. V roku 1991 pracoval vo viedenskej kancelárii prof. Arch. W. Holzbauera a podieľal sa na vypracovaní plánov Administratívneho strediska IBM vo Viedni a Správneho centra Austria bank taktiež vo Viedni. Po týchto zahraničných skúsenostiach založil s Ing. arch. Petrom Valentom projekčnú kanceláriu Atelier DRNH, ktorý získal viac než dve desiatky cien, nominácií a odmien v rôznych architektonických súťažiach. Bol členom Vedeckej a umeleckej rady dekana  FA VUT Brno a Obce architektov a menovaný členom Rady študijného programu na FA VUT, kde neskôr pôsobil ako externý pedagóg. Spolu s ateliérom Kuba & Pilař architekti založil Cenu Johna Hejduka pre najlepšie bakalárske práce študentov FA VUT Brno. Je autorom textov pre mnohé odborné periodiká.

Od roku 2010 je vedúcim Ateliéru navrhovania Novák – Balda na Fakulte umenia a architektúry Technickej univerzity v Liberci. V roku 2013 obhájil habilitačnú prácu na FA ČVUT v Prahe a spolu s arch. Valentom vydal knihu „Sloupky o architektuře a knihy Dům a krajina I. a Dům a krajina II.“

 

OO_2

Ing. Arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika)

Pôsobí ako architekt a programový riaditeľ medzinárodného festivalu a konferencie pre obývateľnejšie mestá reSITE a prednáša na „Architectural Institute in Prague“. V roku 2014 bol časopisom Res Publica, spoločnosťou Google a Višegradským fondom v spolupráci s Financial Times vybraný medzi „New Europe 100“ – sto výnimočných inovátorov zo strednej a východnej Európy. Prednášal v Českej republike, Japonsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Srbsku, Thajsku, USA, na Slovensku a na Ukrajine. V rokoch 2005 až 2012 pôsobil ako šéfredaktor časopisu ERA21, od roku 2013 je jeho odborným garantom. Je oficiálnym nominátorom Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru – Ceny Mies van der Rohe – za Českú republiku, odborným poradcom Metropolitnej ozvučnej dosky Rady hl. m. Prahy v otázkach rozvoja mesta, členom Komisie rozvoja urbanizmu, architektúry a verejného priestoru Rady MČ Prahy 7 a oficiálnym certifikátorom Registra umeleckých výsledkov českých vysokých škôl v segmente Architektúra. Je absolventom Fakulty architektúry ČVUT v Prahe a Akadémie výtvarných umení v Prahe – odbor Konceptuálna tvorba. Študoval na ENSA Nantes vo Francúzsku. Žije v Prahe.

 

foto Roman Rutkowski photo

Roman Rutkowski (architekt, Poľsko)

Vyštudoval Fakultu architektúry Technickej univerzity vo Vroclave. Je majiteľom architektonického ateliéru, ktorý nesie meno Roman Rutkowski Architekci. Zaoberá sa projektmi rôzneho charakteru: od výstav cez rodinné domy a bytové priestory až po väčšie architektonické a urbanistické projekty nielen doma, ale i v zahraničí. V roku 2012 sa dostal na zoznam 40 najlepších európskych architektov do 40 rokov „Europe 40 under 40“. V súčasnej dobe vyučuje na Technickej univerzite vo Vroclave, v rokoch 2010 až 2012 prednášal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2005 dokončil doktorát, ktorý je zameraný na spojenie architektúry z konca XX. storočia a konceptuálneho umenia 60-tych rokov. Je kritikom architektúry, prispieva do mnohých časopisov, vrátane „Architektura-murator“ a „Autoportret“ v Poľsku, „A10 – new European architecture“ v Holandsku a „ERA21“ v Českej republike. Ako nezávislý odborník spolupracuje s Cenou Európskej únie za súčasnú architektúru – „Mies van der Rohe Award“ a „European Public Space Award“. Mnoho rokov pôsobil ako kurátor rôznych umeleckých a architektonických výstav, prednášok a ďalších akcií.