MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ POROTA

O udelení Ceny rozhoduje sedemčlenná porota, zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota z prihlásených návrhov vyberá diela určené do druhého kola, v rámci ktorého si pozrie vybrané práce osobne na mieste. Po obhliadkach zvolí odborná porota nominácie v každej kategórii. Hlasovaním zároveň každý porotca určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera tajné.

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2016 náleží medzinárodnej odbornej porote v zložení: 

Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika)

Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika)

Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika)

Antonín Novák (architekt, Česká republika)

Roman Rutkowski (architekt, Poľsko)

Jan Šépka (architekt, Česká republika)

Juri Troy (architekt, Rakúsko)

 

foto kordik

Ing. arch. Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika)

Architekt a urbanista absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a ročné štúdium na EA Lyon vo Francúzsku. Je spoluzakladateľom ateliéru GutGut, ktorý od roku 2007 úspešne pôsobí na domácej aj zahraničnej architektonickej scéne. Popri práci vo vlastnom ateliéri pôsobil ako asistent Jána Studeného v ateliéri III A3 na Katedre architektonickej tvorby VŠVU a ako hosťujúci pedagóg na FA STU v Bratislave. Spoluzakladal OFCA (Office for collaborative architects), ktorý napomáha výmene vedomostí v rámci neformálnej profesionálnej komunity ako pokračovanie stretnutia v rámci výskumného projektu City Vision Europe. O svojej práci prednáša doma i v zahraničí. K jeho známym realizáciám, ktoré nesú pečiatku architektonického ateliéru GutGut, patrí bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote alebo päťchaty pri Seneckých jazerách.

 

foto Stefan Moravcik CB

Ing. arch. Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika)

Po ukončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave pôsobil v Slovenskej akadémii vied na Ústave stavebníctva a architektúry v Bratislave, neskôr na Inštitúte urbanizmu a územného plánovania v Banskej Bystrici. V roku 1991 založil vlastný architektonicko-urbanistický ateliér, kde pôsobí dodnes a venuje sa mnohým významným architektonickým projektom i urbanistickej a územnoplánovacej problematike. Získal viaceré významné ocenenia: je dvojnásobným laureátom Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR, laureátom Národnej ceny za architektúru – Ceny Dušana Jurkoviča a podarilo sa mu získať i nomináciu na Cenu Európskej únie za súčasnú architektúru – Mies Van Der Rohe Award. Okrem vlastnej architektonickej činnosti sa venuje aj publikačnej a vydavateľskej činnosti.

 

Németh Ilona Brno 2012

Németh Ilona Brno 2012

Prof. Ilona Németh, DLA (výtvarníčka, Slovenská republika)

Vstúpila na výtvarnú scénu Slovenska začiatkom 90. rokov a  odvtedy tam má svoje pevné miesto. Študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Budapešti. Jej inštalácie sú charakteristické konfrontáciou prírodných a technických materiálov a vypovedajú o ľudskej (aj ženskej) existencii, často provokujú a evokujú silné emocionálne zážitky.

Objekt Polyfunkčná žena (pôvodne vytvorený pre Výročnú výstavu SCCA) sa v roku 1996 dostal do prestížnej Ludwigovej zbierky súčasného umenia v Budapešti, kde sa podľa slov jej kurátorky stal základným kameňom feministického diskurzu zbierky. V roku 2001 bola Ilona Németh vybratá, aby reprezentovala Českú a Slovenskú republiku na 49. Bienále umenie v Benátkach (s J. Surůvkom) – v spoločnej inštalácií Pozvanie na návštevu kulminuje jedna línia autorkinej tvorby, v ktorej sa prelína súkromné s verejným, reálny život s umením. Németh je držiteľkou Ceny Mladý slovenský výtvarník a ceny Mihály Munkácsy Prize ministerstva národného kultúrneho dedičstva v Budapešti. Je zastúpená v maďarských i slovenských výtvarných zbierkach.

 

A. Novák

Doc. Ing. arch. Antonín Novák (architekt, Česká republika)

Po ukončení gymnázia bol v roku 1981 prijatý na Fakultu architektúry VUT Brno. Štúdium obhájil diplomovou prácou na Katedre občianskych stavieb. V roku 1991 pracoval vo viedenskej kancelárii prof. Arch. W. Holzbauera a podieľal sa na vypracovaní plánov Administratívneho strediska IBM vo Viedni a Správneho centra Austria bank taktiež vo Viedni. Po týchto zahraničných skúsenostiach založil s Ing. arch. Petrom Valentom projekčnú kanceláriu Atelier DRNH, ktorý získal viac než dve desiatky cien, nominácií a odmien v rôznych architektonických súťažiach. Bol členom Vedeckej a umeleckej rady dekana  FA VUT Brno a Obce architektov a menovaný členom Rady študijného programu na FA VUT, kde neskôr pôsobil ako externý pedagóg. Spolu s ateliérom Kuba & Pilař architekti založil Cenu Johna Hejduka pre najlepšie bakalárske práce študentov FA VUT Brno. Je autorom textov pre mnohé odborné periodiká. Od roku 2010 pôsobí ako pedagóg na FA VUT v Brne. V roku 2013 obhájil habilitačnú prácu na FA ČVUT v Prahe a spolu s arch. Valentom vydal knihu „Sloupky o architektuře“ a knihy „Dům a krajina I.“ a „Dům a krajina II.“

 

foto Roman Rutkowski photo

Dr inž. arch. Roman Rutkowski (architekt, Poľsko)

Vyštudoval Fakultu architektúry Technickej univerzity vo Vroclave. Je majiteľom architektonického ateliéru, ktorý nesie meno Roman Rutkowski Architekci. Zaoberá sa projektmi rôzneho charakteru: od výstav cez rodinné domy a bytové priestory až po väčšie architektonické a urbanistické projekty nielen doma, ale i v zahraničí. V roku 2012 sa dostal na zoznam 40 najlepších európskych architektov do 40 rokov „Europe 40 under 40“. V súčasnej dobe vyučuje na Technickej univerzite vo Vroclave, v rokoch 2010 až 2012 prednášal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2005 dokončil doktorát, ktorý je zameraný na spojenie architektúry z konca XX. storočia a konceptuálneho umenia 60-tych rokov. Je kritikom architektúry, prispieva do mnohých časopisov, vrátane „Architektura-murator“ a „Autoportret“ v Poľsku, „A10 – new European architecture“ v Holandsku a „ERA21“ v Českej republike. Ako nezávislý odborník spolupracuje s Cenou Európskej únie za súčasnú architektúru – „Mies van der Rohe Award“ a „European Public Space Award“. Mnoho rokov pôsobil ako kurátor rôznych umeleckých a architektonických výstav, prednášok a ďalších akcií.

 

jan-šépka čb

Jan Šépka (architekt, Česká republika)

Po absolvovaní „Fakulty architektury na ČVUT“, pokračoval v štúdiu na „Akademii výtvarných umění“. V tom čase založil spolu s Michalom Kuzemenským spolok „Nová české práce“. Od roku 1998 bol jedným z členov ateliéru HŠH. Medzi najvýznamnejšie ocenené projekty, na ktorých sa podieľal, patrí napríklad úprava „Horního náměstí“ v Olomouci, realizácia „Arcidiecézního muzea“ v Olomouci, 3. miesto v architektonickej súťaži na novú „Národní knihovnu“ v Prahe alebo realizácia výdlažby „Jiřského náměstí“ na Pražskom hrade. Od roku 2004 pôsobí ako pedagóg – vedúci ateliéru na „Fakultě architektury ČVUT“ a od roku 2009 vedie vlastnú projekčnú kanceláriu „Šépka architekti“. V súčasnej  dobe je i členom komisie „Nadace české architektury“.

 

JURI_TROY von Wolfgang Schmidhuber

Juri Troy (architekt, Rakúsko)

Vyštudoval Technickú univerzitu v Innsbrucku a „Academy of Fine Arts“ vo Viedni. V roku 2003 založil svoj vlastný ateliér vo Viedni a viac ako 10 rokov na to i vo svojom rodnom meste Bregenz. Je prednášajúcim docentom na Technickej univerzite vo Viedni, konkrétne na Odbore územného a udržateľného dizajnu. Architektonická online platforma „Archilovers” ocenenila jeho dielo 37m dom cenou „Best Project 2015″.